Werkterrein en Criteria

Werkterrein en Criteria

Werkterrein en criteria

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen bestaande en nieuwe stichtingen en verenigingen en nieuwe projecten of projecten die zich door ontwikkelen en uitbreiden. Of het nu gaat om kleine bijdragen of grote bijdragen: we zien uw aanvraag graag tegemoet! Organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Dit doet u op uw eigen eiland, bij de lokale adviseur.

Werkterrein

De Samenwerkende Fondsen Cariben geven financiële bijdragen aan projecten in het Caribische deel van het Koninkrijk. Alle fondsen binnen het samenwerkingsverband richten zicht op projecten in de sociaal maatschappelijke sector. Het gaat om projecten gericht op het welzijn van mensen waarbij er sprake is van sociale problematiek zoals de gevolgen van armoede, vroegtijdige schooluitval, kinderen die onvoldoende kansen hebben vanuit hun omgeving, ouderen die vereenzamen. Het doel is uiteindelijk dat er gezorgd wordt voor een betere deelname aan de samenleving of het vergroten van kansen daartoe. Denk bijvoorbeeld aan projecten rond:

· armoedebestrijding
· huiswerkbegeleiding
· naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren
· ondersteunen van wijkcentra
· huiselijk geweld
· leefbaarheid in de buurt
· schooluitval voorkomen of tegengaan
· opvoedingsondersteuning
· eenzaamheidsbestrijding
· verslavingproblematiek
· activiteiten voor ouderen
· hulp aan vluchtelingen en arbeidsmigranten
· tegengaan van uitsluiting van bijvoorbeeld lhbtqi+ mensen
· ondersteunen in de geestelijke gezondheid


Criteria

  WEL   NIET  
Soort organisatie        
  * Stichtingen x Individuen / particulieren
  * Verenigingen    
  * Vrijwilligersorganisaties    
  * Professionele welzijnsorganisaties    
Soort Project        
  * Richt zich op wijkopbouw of sociale betrokkenheid x Richt zich puur op cultuur, sport of milieu
  * Mag nog niet zijn gestart    
  * Gericht op sociale behoefte / Vult een sociale kloof    
  * Het is een project, niet een doorlopend programma (financiering houdt altijd een keer op)    
Soort kosten        
  * Startbijdragen voor nieuwe initiatieven x Studiebeurzen
  * Kosten voor het uitvoeren van activiteiten x Reguliere exploitatiekosten (huur, gat, water, licht)
  * Projectgebonden personeelskosten